You need upgrade newer flash player here!
You need upgrade newer flash player here!
 
 
107學年度 校外教學方案 來囉!!!
點閱人數:2276
 

哈囉   各位老師及同業先進


 

 

107學年度團體活動確認單已發布囉


歡迎至  [表單下載] 處  點選 

 

 

 

期待您們的來電唷!!!!

感謝您們   讓農春鎮農場邁向第20個年頭

 

補充說明:


此確認單適用於40人以上的團

體  (學校團體,親子揪團旅遊...等)

 

 

如未達40位,需補貼導覽費用   (20人以下1000元導覽,25人(含)以下500元導覽)